ชื่อ - นามสกุล :นายพีระ ทนันต์ชัย.
ตำแหน่ง :เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไชยสถาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :095-353519
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : 1